Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att larma om allvarliga missförhållanden på sin nuvarande eller tidigare arbetsplats. Även missförhållanden som ännu inte har inträffat men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Via visselblåsning kan vi upptäcka risker inom verksamheten och åtgärda missförhållanden.

För att räknas som ett visselblåsarärende, måste missförhållandet ha ett större allmänt intresse av att det kommer fram och åtgärdas, t ex

  • brott mot lagar som omfattar vårt företag och dess verksamhet
  • brott mot Vinci Manifesto och riktlinjer
  • fara för människors liv och hälsa
  • försök att mörka något av ovanstående​​​​​​​

Skydd mot repressalier

Den som rapporterar – visselblåsaren – är skyddad mot repressalier. En rapport om missförhållanden ska ske i god tro.

Anställda samt tidigare anställda, praktikanter, jobbsökanden och övriga som har utfört ett uppdrag åt Axians kan visselblåsa om missförhållanden som rör vårt företag.

Hur visselblåser man?

Vi använder &franklys visselblåsarfunktion som kanal för skriftlig rapportering av visselblåsarärenden (se länk till &frankly nedan). Mottagare är HR Manager.

Du är alltid anonym när du visselblåser, förutsatt att du inte frivilligt lägger till personliga uppgifter i ditt ärende eller i din beskrivning. Du uppger din mailadress i ärendet men den är sedan dold för mottagaren.

Rutin

  1. Visselblåsaren beskriver sitt ärende så ingående som möjligt och namnger personer som har mer information eller på annat sätt kan vara relevanta för vidare utredning.
  2. Axians bekräftar mottagandet av rapporten inom sju dagar. En oberoende extern eller intern utredare tillsätts.
  3. Inom max 3 månader ger Axians återkoppling till visselblåsaren gällande genomförda åtgärder eller åtgärdsplaner.
  4. Om visselblåsarens vittnesmål blir aktuellt som följd av ett rättsligt eller disciplinärt ärende, kommer Axians förse visselblåsaren med objektiv juridisk rådgivning​​​​​​​

Vill du rapportera muntligt, vänd dig till ovan utsedd mottagare.

Extern rapportering

Regeringen har utsett ett antal myndigheter som är skyldiga att ha externa rapporteringskanaler för inrapportering av missförhållanden till respektive myndighet. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du kontaktuppgifter till behöriga myndigheter.