NIS2-direktivet står för Network and Information Security och är ett EU-direktiv som är utformat för att höja nivån på cybersäkerheten i EU-länderna. 

Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet och är indelade i sju sektorer: 

 • Bankverksamhet 
 • Digital infrastruktur 
 • Energi 
 • Finansmarknadsinfrastruktur 
 • Hälso- och sjukvård 
 • Leverans och distribution av dricksvatten 
 • Transport 

Direktivet kräver att organisationer inom dessa sektorer ska hantera informationssäkerhet på ett mer strukturerat sätt. Syftet med direktivet är att skydda kritisk infrastruktur och samtidigt bidra till en mer robust och resilient säkerhetsmiljö för organisationer i EU.

För att efterleva NIS2-direktivet måste organisationer uppfylla vissa krav, vilket inkluderar att utse säkerhetsansvariga och rapportera om allvarliga cybersäkerhetshot. Organisationer måste även bedöma och hantera risker och vidta åtgärder för att förhindra att skador uppstår och minimera konsekvenserna av attacker och incidenter. 

Vi på Axians kan hjälpa organisationer att uppfylla NIS2-kraven genom att erbjuda lösningar och tjänster som syftar till att skydda organisationens informations- och nätverkssystem. Detta inkluderar men är inte begränsat till:

 • Riskanalyser och sårbarhetsbedömning
 • Hantering av säkerhetsincidenter
 • Säkerhetsanalys
 • Säkerhetsövervakning och hantering
 • Säkerhetsrådgivning och utbildning

Axians är en etablerad aktör inom IT-säkerhetsområdet med processer och rutiner på plats för att hjälpa verksamheter med att uppfylla kraven från olika säkerhetsstandarder och direktiv. Vi har en lång erfarenhet av att säkerställa högtillgängliga system och att skydda våra kunders informationstillgångar och därmed cybersäkerhetshot, dygnet runt- året om. 

Här är några punkter att redan nu att börja fundera på för att uppfylla NIS2-direktivet:  

 • Utnämna en säkerhetsansvarig

  Utse en person eller en grupp som är ansvarig för att hantera organisationens cybersäkerhet och efterleva NIS2-kraven. Denna person bör ha tillräckligt med kompetens och resurser för att kunna genomföra säkerhetsåtgärder och hantera säkerhetsincidenter.

 • Riskbedömning och sårbarhetsanalys

  Genomför noggranna riskbedömningar och sårbarhetsanalyser för att identifiera och utvärdera hot och risker mot organisationens informations- och nätverkssystem. Utifrån dessa analyser kan åtgärder vidtas för att minska risken för attacker och incidenter.

 • Incidenthantering

  Utveckla en tydlig plan och process för att hantera säkerhetsincidenter. Detta inkluderar att kunna upptäcka, rapportera och åtgärda eventuella cybersäkerhetsincidenter i en snabb och effektiv process.

 • Säkerhetsövervakning

  Inför en kontinuerlig övervakning av nätverk och system för att upptäcka eventuella intrång eller ovanlig aktivitet. Detta kan göras genom användning av säkerhetslösningar som monitorerar trafik, detekterar hot och ger en snabb varning vid avvikelser.

 • Åtgärder för incidentminimering

  Vidta åtgärder för att minimera konsekvenserna av eventuella cybersäkerhetsincidenter. Det kan innebära att ha reservkopior av viktig data, att kunna isolera och stänga av smittade system eller att ha en återställningsplan för att snabbt kunna återgå till normal drift efter en incident.

 • Säkerhetsmedvetenhet och utbildning

  Se till att alla anställda är medvetna om cybersäkerhetsrisker och har tillräcklig kunskap för att vidta förebyggande åtgärder. Genom att erbjuda kontinuerlig utbildning och medvetenhetsträning kan man minska risken för mänskliga fel och misstag som kan leda till säkerhetsincidenter.

Kontakta oss!

Behöver ni stöd med alla eller delar av ovannämnda områden? Vi hjälper er gärna. Maila oss så tar vi kontakt med er snarast möjligt.