Sedan flera år tillbaka är Axians certifierade enligt standarden ISO 27001, ett ledningssystem för Informationssäkerhet. Det innebär att Axians arbetar med rutiner och processer kring Informationssäkerhet samt med ständig förbättring för att på bästa sätt skydda både våra och våra kunders information.

Certifieringen gäller i tre-års perioder med årliga kontroller av en extern revisor samt omcertifiering vart tredje år. Revisorn bedömer hur väl organisationen fungerar samt hur väl mognadsgraden för ”Uttalande om tillämplighet” är införd i organisationen. I årets revision gjorde vi än bättre ifrån oss med noll avvikelser!