Axians miljöambassadör Michael Ellnebrand beskriver hur Axians jobbar med miljöfrågor och vilka konkreta åtgärder vi vidtar för att bidra till en renare planet.

Miljö är en av vår tids största ödesfrågor,  därför känner jag som miljöambassadör på Axians en stolthet över att arbeta på ett företag som tar dessa frågor på största allvar.

El är potentiellt den största källan till utsläpp av växthusgaser för Axians men är också något vi kan påverka. Som bekant förbrukar datahallar stora mängder elektricitet och därför finns det också stora miljövinster att göra när man förbättrar dem.

Axians var det första företaget i Sverige att erbjuda datahallskunder miljömärkt el från GodEl, sedan dess har vi ständigt förbättrat oss. Genom god leverantörsstyrning och kontroll uppnår vi minst lika bra miljöprestanda de externa datahallarna som i våra egna hallar. Vi gör detta för dig, för mig och för vårt hem: jorden. Den enda beboeliga planet som vi har.


Vad är ”Grön el”? 

Den enskilt viktigaste punkten att se över i en datahall är vart elen kommer ifrån. Vi har valt att endast använda el märkt med Naturvårdsverkets märkning Bra Miljöval. Det innebär att vi säkerställer mindre miljöpåverkan, bekämpar klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald.  Elektriciteten kommer från förnybara källor men ser även till att miljöpåverkan är liten. Exempelvis genom att vattenkraft har basflöde av vatten så djur och växter påverkas i mindre grad och vindkraftverk placeras på ställen som har mindre påverkan på djurliv.

Axians miljöarbete

I de datahallar där Axians har möjlighet att förändra har vi idag processar på plats som tillsammans minskar vår elförbrukning.
Inför inköp av nya enheter till datahallen ser vi över helheten innan vi gör våra val. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att passa in i en modern datahall men en viktig parameter är strömförbrukning i relation till prestanda. En energieffektiv enhet kan ha en längre livstid då det fortfarande kan vara fördelaktigt att behålla den än att köpa in en ny modell. En annan viktig faktor är tillverkningen som ofta står för en betydande del av de totala utsläppen under enhetens livscykel. Det innefattar även alla transporter som komponenter till fabriken, för att producera enheten samt transporten av den färdiga enheten till Axians.

Höjd temperatur ger minskad elförbrukning

Axians har höjt temperaturen i datahallarna. När vi inte behöver kyla lika mycket minskar elförbrukningen.  Historiskt har datahallar vart väldigt kalla, även mitt på sommaren. Det kräver stora kylanläggningar som får arbeta hårt. Vi har följt utvecklingen och arbetat tillsammans med leverantörer för att säkerställa en rimlig temperatur som fortfarande är säker för våra enheter.

Styrning av luftflöden 

När man höjer temperaturen i en datahall måste man vara mycket noggrannare med hur luften cirkulerar. Därför har vi installerat gångar som separerar värme och kyla på ett effektivt sätt. Det säkerställer att alla enheter får tillräckligt med kylning trots att värmen har höjts. Dessutom har

vi sänkt hastigheten på fläktarna och även det bidrar till en minskad elförbrukning.

Reservkraft som är biologiskt nedbrytbar

Om strömmen går har Axians ett gott skydd i både batterier och reservkraftverk. Vi använder oss av ett miljövänligt alternativ, EcoPar A. Det har mindre än hälften så stort utsläpp av växthusgaser som vanlig diesel och självklart har vi vidtagit åtgärder som förstärkt tank med ett kar för uppsamling under. Skulle det värsta tänkbara inträffa och vi får läckage, så är EcoPar A biologiskt nedbrytbart.

Drivmedlet har väldigt lång hållbarhet och släpper inte fällningar i tanken. Det gör att vi kan lita på att reservkraften fungerar när den skulle behövas.

Vi ställer krav på våra partners 

Axians har tydliga processer när det gäller val av leverantörer. Därför har vi tittat extra noga på vad de kan bidra till när det gäller miljö. Självklart är de certifierade enligt ISO14001 precis som Axians.

Ett väldigt gott exempel är en av våra partners som ser värmen från datahallen som en resurs. I stället för att bara släppa ut den så återvinns den. Genom att värma upp fjärrvärme som sedan används för att värma upp hushåll minskar vi den totala elförbrukningen i samhället.

Solceller på taket 

Datahallar kan ta upp mycket plats. Det betyder även stor takyta som används till att montera solceller. Eftersom sol är en förnybar energikälla passar det in väl. Dessutom är elektriciteten producerad lokalt vilket minskar belastningen på elnätet. Våra utvalda partners vill precis som Axians ständigt förbättra sig inom miljöområdet. De undersöker hela tiden nya alternativ för att vara så klimatneutrala som möjligt med klimatberäkningar och åtgärdsplaner där de har störst påverkan.

Certifierade enligt ISO14001:2015 

Axians är certifierad enligt standarden ISO14001:2015 och har vart det sedan 2015. Det innebär att vi har handledning, processer och rutiner för olika typer av miljöfrågor.  Axians har flera miljöambassadörer som stöttar verksamheten i miljöfrågor och bidrar med kunskap & engagemang. Vi mäter vår miljöprestanda, ser till att den förbättras och informerar intressenter om Axians miljöarbete.

Vill du att vi kontaktar dig? Det gör vi gärna. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.