Vi vill ju alla värna om vår kära planet. Det gör att organisationer och verksamheter ställs inför ökade krav på hållbarhet och ansvarsfull hantering av klimat- och miljöfrågor. Förutom lagkrav förväntar sig anställda, kunder, leverantörer och partners att företag tar dessa frågor på allvar. 

Oavsett företagets storlek är en hållbar verksamhet görande för att bibehålla förtroendet i sitt ekosystem. Där är ESG-rapportering ett kraftfullt verktyg som fokuserar på miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Genom en aktiv ESG-strategi kan organisationer visa sitt åtagande att mäta och förbättra sin miljöpåverkan, ta ansvar och investera resurser för positiva klimatåtgärder, vilket i sin tur inte bara bidrar till en mer hållbar framtid utan också hjälper er att göra det på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Vad är ESG? 

ESG står för Environmental, Social och Governance. “E” berör frågor kring klimatförändringar, Net Zero, grön el och utsläppspolicyer som några exempel. 

“S” innefattar områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet. “G” behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem. 

ESG är i grund och botten ett sätt att klargöra för potentiella kunder, aktieägare och investerare vad deras pengar går till. Det är utformat som ett betygssystem där företag bedöms utifrån sin ESG-poäng, vilket ger investerare en bild av deras hållbara och samhälleliga påverkan. Högre ESG-poäng gör företaget mer lockande för investerare.

Man kan lätt tro att det endast är stora internationella företag som drar nytta av höga ESG-poäng. Faktum är att ESG även är viktigt för mindre företag som kanske inte aktivt söker investeringar på samma sätt. Det handlar om företagets integritet och påverkar relationer med samarbetspartners, anställda och inte minst kunders val och prioriteringar.

Hur kommer vi i gång med ESG?

Så hur tar du första steget mot att integrera ESG i din organisation? Vi guidar dig genom att starta ESG-optimeringen av ert företag och skapa en ännu mer hållbar verksamhet. 

Först och främst, skapa en överblick över ESG:s tre områden:

  • E

    Hur påverkar er verksamhet klimatet? Det innefattar CO2-utsläpp, avfallshantering och er användning av råvaror, vatten och energi.

  • S

    Hur lever ni upp till mänskliga rättigheter och arbetstagares välbefinnande? Det handlar om er inställning till jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  • G

    Hur ser er ledning ut vad gäller könsfördelning? Är organisationen transparent? Se till att ert företag prioriterar öppenhet och har system för att förebygga korruption.

När ni planerar organisationens åtgärder och mål inom ESG är det tips att tänka realistiskt. Ni behöver inte rädda planeten för att få höga ESG-poäng. Det viktiga är att er organisation visar ansträngning och öppenhet kring sin miljöpåverkan samt vilka åtgärder som vidtas för att minska den. 

Tips!

Börja med små steg för att undvika att projektet blir överväldigande och stagnerar. Att engagera erfarna experter kan vara till stor hjälp för att leda projektet framåt. Dessutom finns applikationer som kan ge en översikt över era CO2-utsläpp och underlätta planeringen. 

Green Edge – en applikation som kan hjälpa er med ert ESG arbete

Vi på Axians är övertygade om att det är viktigt att följa upp miljöprestanda med samma noggrannhet och frekvens som för finansiella mål och säkerhetsmål för att lyckas med omvandlingen och uppnå miljömålen.

Därför utvecklade vi GeenEdge, en plattform från Axians som fokuserar på att hjälpa organisationer mot en mer hållbar framtid. Med GreenEdge kan ni inte bara automatisera insamlingen och rapporteringen av företags växthusgasutsläpp utan det är också en plattform för realtidsuppföljning av miljöpåverkan för att minska ert klimatavtryck och underlätta er hållbarhetsredovisning på ett kostnadseffektivt sätt.  

Kort sagt är GreenEdge ett verktyg för organisationer som strävar efter att vara ansvarstagande och effektiva i sin hållbarhetssträvan – god avkastning som skapar planetär avlastning 

Kontakta oss!

Behöver ni stöd med alla eller delar av ovannämnda områden? Vi hjälper er gärna. Maila oss så tar vi kontakt med er snarast möjligt.