Axians har över 20 års erfarenhet inom IT-lösningar och IT-leveranser till offentlig sektor. Vi är stolta över att ha tecknat ramavtal med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet inom IT-drift, ramavtalsområde ”Mellan” och ”Större”, och att få använda Kammarkollegiets sigill som kvalitetsstämpel på att vårt erbjudande inom IT-drift för offentlig sektor.

 

Ramavtal inom IT-drift, ramavtalsområdet ”Mellan” vänder sig till myndigheter med 100 – 400 anställda. Avtalsperiod: 2017-11-14 – 2020-11-13 Förlängningsoption max t.o.m: 2024-11-13

Axians ramavtalsnummer: 96-40-2015-202

Tjänstebeskrivningar

Infrastrukturtjänster

Infrastructure Capacity.

Vårt erbjudande inom infrastruktur som tjänst innehåller flera olika tjänster som kombinerat med varandra och våra övriga tjänster ger dig som kund en helhetsleverans inom IT:

Virtual Server är en server i molnet bestyckad med den kapacitet som du väljer, vare sig det rör minne, CPU eller lagring. En tjänst för dig med behov av flexibilitet. I tjänsten ingår den senaste versionen av Microsofts serveroperativ.
QFirewall är en brandväggstjänst för kunder vars miljöer ställer krav på konnektivitet, funktion och säkerhet. Tilläggstjänster som erbjuds inom konceptet QFirewall är exempelvis site to site VPN, webfiltrering, applikationskontroll och IDS/IPS.
Storage är en lagringstjänst som tillgängliggör lagringsyta i ett diskbaserat system. Denna lagringsyta kopplas mot Axians erbjudanden Virtual Server och Physical Server men kan även användas till kundägd server via vår centrala nätverksinfrastruktur för lagring.
Backup: Axians erbjuder backup som tjänst utan dyra investeringar där man endast betalar för det man utnyttjar. Denna lösning erbjuder säkerhetskopiering till disk med individuellt schema per server.

 

Database management MS SQL

Database Management är en tjänst för löpande drift och underhåll av databaser i Kundens Driftmiljö.Ursprungskonfiguration av övervakningen sätts upp inom Övertagandeprojektet. Leverantören övervakar automatiskt ett antal parametrar i databas(er), övervakning sker även på resultatnivå för att säkerställa att databas svarar på ett korrekt vis.Axians utför Database Management MS SQL i olika nivåer beroende på kundens behov. I tjänsten ingår minst övervakning och eskalering 24/7/365

 

Database management MySQL

Database Management är en tjänst för löpande drift och underhåll av databaser i Kundens Driftmiljö. Ursprungskonfiguration av övervakningen sätts upp inom Övertagandeprojektet. Leverantören övervakar automatiskt ett antal parametrar i databas(er), övervakning sker även på resultatnivå för att säkerställa att databas svarar på ett korrekt vis. Axians utför Database Management MySQL i olika nivåer beroende på kundens behov. I tjänsten ingår minst övervakning och eskalering 24/7/365

 

Database management Oracle

Database Management är en tjänst för löpande drift och underhåll av databaser i Kundens Driftmiljö. Ursprungskonfiguration av övervakningen sätts upp inom Övertagandeprojektet. Leverantören övervakar automatiskt ett antal parametrar i databas(er), övervakning sker även på resultatnivå för att säkerställa att databas svarar på ett korrekt vis. Axians utför Database Management Oracle i olika nivåer beroende på kundens behov. I tjänsten ingår minst övervakning och eskalering 24/7/365


Managed Network

Managed Network är Axians tjänst för att tillhandahålla ett säkert och fungerande nätverk för kundens kontor med hög tillgänglighet. Tjänsten inkluderar övervakning, dokumentation, incidenthantering, kapacitetsanalys och garantiåtgärder. Tjänsten använder en centraliserad managerings- och övervakningstjänst. Anslutningen till varje enhet (router, switch, access-punkt) sker med SSL-kryptering och använder ett av Tillverkaren utvecklat protokoll för realtidsdata som använder minimalt med bandbredd.


Managed WAN

Genom den snabba utvecklingen inom IT-miljöer där Internet-teknik används internt, externt och mellan företag ökar kraven på kommunikationer ständigt. Multimediaapplikationer används inte bara till spel utan också i affärer och tillverkning. Datakällorna är spridda över många servrar internt och externt, och trafikmönstren är inte längre lika förutsägbara som de var tidigare. Nätverket blir en kritisk affärskomponent och dess egenskaper och topologi är avhängiga varje enskilt företags IT-miljö och strategi.

Axians WAN tjänst, nedan kallad tjänsten, är ett erbjudande som bygger på IP-VPN och är riktat till företag och bolag som är beroende av nationella och/eller internationella nätverk och datakommunikationer för sin verksamhet.

Tjänsten är en flexibel IP baserad kommunikationslösning för företagskunder. Erbjudandet innehåller inte enbart ett geografiskt spritt Intranet (IP-VPN) utan ger också tillgång till olika nätverksbaserade IP-tjänster nåbara från varje ansluten kundanläggning (Service Access Point – SAP).

 

Tilläggstjänster

Med Tilläggstjänster avses köp av hel funktion inklusive drift, underhåll och konfigurering.

 • Antivirus Server
 • Antivirus Klient
 • Antispam – Inkommande
 • Antispam – Inkommande och utgående
 • AD Självservice – IT Beställare
 • Klient VPN
 • Federerad inloggningstjänst
 • Managed Fileserver


Tredjepartsintegration

Med tjänsten avses synkronisering och kommunikation med Microsofts publika molntjänster. Axians erbjuder följande tredjepartsintegration med Azure och Office 365:

 • Azure Connect : Axians tillhandahåller en dedikerad förbindelse mellan Leverantörens datahallar och Microsoft Azure med möjlighet till olika bandbredder beroende på Kundens behov
 • Office 365-kontohantering : Kontoförändringar i kundens domän synkroniseras till Microsoft Office 365.
  SPOC:  för support, incidenter och uppföljning av service-nivåer/viten.

 

Service Desk

Axians Servicedesk tillhandahåller stöd till Kundens användare i IT-relaterade ärenden, såsom incidenter, problem, förändringsbeställningar och användarfrågor, via telefon, e-post, chatt och självserviceportal.

Användarstödet levereras med garanterad lösningsgrad, tillgänglighet och svarstid. Alla användarfrågor registreras, kategoriseras och prioriteras i Axians ärendehanteringssystem. Axians tillhandahåller garantier för svarstider och andel lösta ärenden vid första kontakt. Servicedesk agerar Single Point Of Contact för Kundens användare. Vid felanmälan via telefon påbörjas felavhjälpning omedelbart. Servicedesk bemannas av svensktalande personal, men kommunikation kan även ske på engelska i de fall detta önskas.

Slutanvändarsupport sker genom telefon, e-post, kundportal eller chatt. Servicedesks användarstöd bemannas av både first line support och second line support. Servicedesk är SPOC (single point of contact) och har helhetsansvar för inkomna ärenden. Servicedesk använder en kunskapsdatabas för att snabbt kunna ge användarna en lösning på sina problem. Kunskapsdatabasen uppdateras löpande med ny information i samband med incident- och problemhantering.

Samarbetsformer

Våra kunder har tillgång till en namngiven affärsansvarig vilken är ansvarig för teamet samt namngiven tekniskt Leveransansvarig och produktspecialister.

Vi har som ambition om kunder önskar, jobba i nära samarbete med våra kunder för att sammanfatta visioner, trender och strategiska faktorer inom det informationstekniska området samt rekommendera handlingsalternativ för Kunden.

Axians implementerade processer är integrerade med Kundens motsvarande processer. Vi svarar för att utforma kostnadseffektiva lösningar för integration mellan dessa olika processer och har våra samarbetsmodeller är indelad i tre nivåer; Brons, Silver och Guld beroende på kunders behov. Vi jobbar och implementerar helt i enlighet med ITILs processer.

 

 

Application Operations-tjänster

Application Operations är Axians tjänst för löpande hantering av applikationer. Med dedikerade, namngivna systemförvaltare från Axians syftar tjänsten till att säkerställa applikationens funktionalitet över tid för att maximera det uppfattade värdet. Tjänsten skräddarsys för det aktuella behovet, ofta har Axians systemförvaltare rollen som navet i leveransen med kundens beställare på ena sidan och leverantören av applikationen på den andra. Systemförvaltarna är vana att översätta beställarens behov och krav från verksamheten och omsätta det till tekniska kravspecar till applikationsleverantören.

 

 

Användanära tjänster

Telefoner som funktion

Axians tillhandahåller Telefoner som funktion vilket innebär ett helhetsåtagande hela vägen från val av modeller till inköp, finansiering, logistik, förvaltning, support och återtag. Det finns dessutom ett antal tillvalstjänster som kan väljas till för att möta specifika behov inom området som exempelvis stöldmärkning, försäkring, användarsupport med mera. Axians har väletablerade processer för förvaltning av telefoner.


Persondatorer som funktion

Axians tillhandahåller Persondatorer som funktion vilket innebär ett helhetsåtagande hela vägen från val av modeller till inköp, finansiering, logistik, förvaltning, support och återtag. Det finns dessutom ett antal tillvalstjänster som kan väljas till för att möta specifika behov inom området som exempelvis blanccoradering, assethantering, användarsupport, självbetjäningsportal med mera. Axians har väletablerade processer för förvaltning av persondatorer.


Office 365

Office 365 innefattar ett baspaket och även ett antal tilläggstjänster som kan läggas till efter behov. I bastjänsten ingår licens- och kontohantering. Genom att beställa bastjänsten i Managed Office 365 får du rätt förutsättningar för ett professionellt och långsiktigt förändringsarbete eftersom det innebär att vi är väl insatta i kundens unika installation. Vi vet med andra ord vad eventuella förändringar i systemet innebär och hur vi skall hantera dessa och kan därför fungera som en rådgivande roll affärsmässigt och tekniskt när det gäller möjligheter och anpassningar i Office 365.


M
anaged Print Services

Med Axians Managed Print Services får du en tjänst som ger dig full kontroll över ditt företags utskriftskostnader och skrivaranvändande. Tjänsten bygger på en noggrant utformad metodik som analyserar och utvärderar just ditt företags behov och säkerställer att ni bara betalar för det ni faktiskt behöver.

Axians Managed Print Services är mer än ett nytt sätt att köpa in och betala för hårdvara. Vi tar ett helhetsgrepp och undersöker ditt nuläge, dina kostnader och verksamhetens faktiska behov av print. Tillsammans utformar vi en anpassad lösning, utifrån verksamhetens verkliga krav, som vi löpande optimerar över tiden.


Hantering av persondatorer

Axians tillhandahåller Hantering av persondatorer för etablera en förvaltning baserad på Kundens befintliga hårdvarupark. Axians etablerar en central förvaltning för att säkerställa att persondatorerna är rätt uppdaterade samt att utvalda applikationer finns tillgängliga. Tjänsten fungerar med både MAC OSX och Windows operativsystem. Axians tillhandahåller tilläggstjänster som gör det möjligt för Kunden att utöka tjänsten.


Hantering av telefoner

Axians tillhandahåller Hantering av telefoner för etablera en förvaltning baserad på Kundens befintliga hårdvarupark. Axians etablerar en central förvaltning för att säkerställa att telefonera innehar rätt konfiguration baserat på verksamhetens IT-policy och säkerhetsbestämmelser.  Tjänsten fungerar med både iOS och Android som operativsystem. Axians tillhandahåller tilläggstjänster som gör det möjligt för Kunden att utöka tjänsten.

 

Samarbetsformer

Axians och kunden ska tillse att respektive organisation är försedd med den kompetens som erfordras för effektiv samverkan enligt den samverkansmodell som överenskommits.

Parterna ska aktivt verka för att samverkan kännetecknas av ett ärligt, öppet och positivt samarbetsklimat där parterna känner förtroende för varandra. Vidare ska samverkan baseras på proaktivitet och tydlighet parterna emellan. Beslut som fattas ska bygga på fakta och vilja att åstadkomma resultat. Samverkan ska fokusera på helhetssyn och ansvar för tillhandahållandet av tjänsterna. All kommunikation i samverkan och leverans, såväl skriftlig som muntlig, ska om inte annat överenskommits.

Kundteamets främsta syfte är säkerställande av att Avtalet efterlevs under avtalsperioden. Kundteamet har som uppgift att driva förbättringsarbete över tid och ansvarar för att ta tillvara på relationen över tid med våra kunder. Kundteamet finns tillgängligt för möten som krävs enligt vid var tid gällande överenskommen nivå på kundmetodik.

Vi jobbar och implementerar helt i enlighet med ITILs processer.

 


 

Axians underleverantörer

Axians underleverantörer för sin driftsleverans:
Perido AB (556639-6387)
Prodoc Svenska AB (556184-9919)
Telenor Sverige AB (556421-0309)
Telia Sverige AB (556430-0142)
AB Stokab (556475-6467)
Infrontit Partner AB (556691-3942)
InfoCare Service AB (556549-7541)
Sharp Business Systems Sverige AB (556477-0237)

Ladda hem Axians underleverantörer i PDF-format

 


 

Avrop

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. För mer information och hur du avropar, se avropa.se