På Axians ICT arbetar vi för att minska miljöavtrycket från hela vår verksamhet. Vi mäter och följer upp våra utsläpp med hjälp av verktyget GreenEdge och jobbar ständigt med förbättringar för miljön.  Genom GreenEdge samlar vi in all data kring våra utsläpp och kan jobba med åtgärder för att nå våra mål.  Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet   och vi har  en dedikerad miljöansvarig som koordinerar och driver miljöfrågor  tillsammans med våra enhetschefer.

Mål

Våra miljömål

50% minskade utsläpp till 2030

 • .År 2030 ska vi ha minskat våra koldioxidutsläpp med 50%.
 • Öka medvetenheten via miljöutbildningar.
 • Vi har som mål att 80% av all diesel ska ersättas med HVO100 i våra servicebilar.
 • Elektrifieringen av vår bilpark fortskrider, målet för 2024 är att 40% av totala bilparken är el/hybrid.

 

Transporter

Vi ställer om till elbilar och HVO100

80% tankad HVO100

Våra utsläpp är främst kopplade till våra transporter. För en miljömässigt hållbar utveckling har vi ställt om till elbilar och hybridbilar där det är möjligt. Våra servicebilar tankas med HVO100 när det är möjligt. HVO100 är ett bränsle tillverkat av 100% förnybara råvaror och som har 80–90% lägre CO₂-utsläpp än fossil diesel.

GreenEdge

Vi mäter och följer upp våra utsläpp

Analys & Uppföljning

Vi mäter alla utsläpp i vår verksamhet genom GreenEdge. Vi får samlade rapporter och rapporter på enhetsnivå för att kunna arbeta med rätt åtgärder.  Med hjälp av GreenEdge tar vi datadrivna beslut och  jobbar med de miljöåtgärder som gör störst skillnad. GreenEdge är ett publikt verktyg vilket innebär att även våra kunder får tillgång till vår data.

Våra miljöåtaganden

 • Cirkulär ekonomi

  För att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan återanvänder och återvinner vi i största möjliga utsträckning. Det innebär att datorer, mobiltelefoner och komponenter brukas länge, repareras eller återbrukas.

 • Källsortering och återvinning

  Alla kontor och enheter källsorterar och återvinner för att underlätta återanvändning och återvinning av avfallet.

 • Våra leverantörer

  Axians har tydliga processer när det gäller val av leverantörer. Vi följer även upp att våra leverantörer har ett miljöarbete och mål som går i linje med vårt arbete och våra mål.