Axians-Tjanster

Leverans av ICT-tjänster med ansvar för hela livscykeln

Med ett stort antal konsulter, egna datacenters och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort spann av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln.

Axians Vara kunder

Outsourcing – vi får våra kunders IT att fungera.

24 timmar om dygnet, 365 dagar om året får vi våra kunders IT att fungera.

Axians-Telecom-Drift

Vi förbättrar kommunikationen!

Vi är specialiserade inom utvecklingen av telefoni och erbjuder olika lösningar till både fasta och mobila nät för såväl operatörer som leverantörer av utrustning samt kommuner.

Hem » Kunskapshub

Varför blir min molnlösning dyr?

Många företag har en molnstrategi som innebär att de vill öka nyttjandet av publika molntjänster, anledningen är ofta relaterad till pris. Men ofta möter jag förvåning från kunden när molnlösningen blir dyrare än den lösning de har idag.

I början av en molnresa så känns det ofta enklast att göra en 1-1 flytt av befintliga servrar från eget eller en leverantörs datacenter till virtuella maskiner i molnet. Även om det är enkelt så blir det tyvärr oftast inte billigare. Det kan bli billigare om man kan stänga av servern under vissa klockslag eller dagar, exempelvis att man stänger av servern utanför kontorstid eller på helgerna. Men för många IT-avdelningar innebär det problem när kravet från verksamheten ofta stavas tillgänglighet.

Jag brukar säga att de stora fördelarna ökar och prisbesparingen blir mer mätbar desto längre ut till höger man kan ta sig på XaaS stegen (se bild nedan).

Fördelen är att kostnaden för en PaaS eller SaaS tjänst ofta blir betydligt lägre än IaaS. För att se helheten av den kalkylen behöver man titta bortom kostnaden på priset för själva servern. I IaaS alternativet tillkommer behovet av ett flertal kompetenser; OS behöver patchas regelbundet, antivirus uppdateras och servern är utsatt för sårbarheter i form av ransomware och malware. Behovet av support och service minskar desto längre till höger på stegen man konsumerar tjänster. I samma takt man konsumerar mer PaaS och SaaS tjänster, ökar värdet i form av de stora möjligheter kring automatisering som molnet erbjuder.

Det finns utmaningar med transformationen från att köpa serverkapacitet till att köpa tjänster från en molnleverantör. Utmaningen handlar om att vi behöver skifta arbetssätt på hur vi arbetar med och utvecklar applikationer. Att som utvecklare skriva en applikation som interagerar antingen med en server eller med en tjänst kräver olika typer av kompetenser och ett nytt sätt att tänka. Även om det är lätt att gå i gamla hjulspår så finns det stora vinningar på att ta sig utanför sin bekvämlighetszon som utvecklare, beställare, och inte minst, leverantör.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller kommentarer!

/Andreas Bedeus | Manager Cloud & Application på Axians
andreas.bedeus@axians.com

Så här fixar ni bästa WiFi-täckningen

Det kan tyckas vara enkelt att ordna med en bra Wi-Fi-täckning. Men en bra täckning kan ofta vara fel planerad. Det svåra är att begränsa täckningen till de ytor som man vill använda med respektive accesspunkt. För en optimal miljö, så vill man ha klienterna nära accesspunktens signalceller och man vill använda lokalens egna material (såsom väggar och rum) för på så sätt begränsa ytorna för optimal funktionalitet. Det är alltid bäst att genomföra en SiteSurvey och planera innan genomförande. Annars så är det mycket stor risk för stora kostnader som tillkommer efteråt med felsökning och nyplanering med ny kabeldragning osv.

I en SiteSurvey använder man professionella verktyg för att läsa av ett Wi-Fi-nätverk och identifiera var eventuella problem finns och kan föreslå lösningar genom till exempel omflyttning, kanaloptimering eller en uppgradering av accesspunkter. Genom en sådan genomlysning får man en total bild av det nuvarande trådlösa nätverket i en s.k. heatmap där det är enkelt att se hur ni genom förändringar kan öka tillgängligheten och kapaciteten i täckningsytan.

meraki-heatmap-axians

Exempel på heatmap

Tänk på det här

När man planerar för hur man vill ha sitt trådlösa nät, så är det viktigt att samla in rätt information från början: vad är det som ska användas i mitt trådlösa nät, vilka olika Wi-Fi enheter, antalet slutanvändare samt Wi-Fi-enheter, vilken tillväxt av antal ökade Wi-Fi-enheter ska jag planera för med mera. Du behöver också tänka på vilka applikationer som används, ytor för att täcka och vilka av dessa som är prioriterade ytor, t.ex. konferensrum.

Om det t.ex. är klassrum som ska planeras för trådlöst nät så är det bra att veta hur många Wi-Fi enheter kommer att användas i de olika klassrummen, används alla dagtid, det kanske är klassrum där det är annan undervisning där det ej behövs Wi-Fi. Vilken modell av accesspunkter behöver jag för att klara de krav som ställs.

Undvik det här

Vanligt är att man helst inte vill se accesspunkterna och då vill man gömma accesspunkterna i undertak för kontorslokaler, gör inte det. Det är viktigare med bättre funktionalitet och att en accesspunkt har fri luft och signaler. Man vill inte ha några signalstudsar eller avskärmade signaler på olika material i undertak.

Undvik placering av accesspunkter i korridorer där signalerna skapar en svans och inte behåller sin ursprungliga funktionalitet.

Använd inte fel antenner för accesspunkter. Det viktigt att man planerar med rätt accesspunkt för rätt lokal eller lagerlokal beroende på vad som skärmar av: höjd till tak, om man behöver fästa accesspunkten på väggen och vilka Wi-Fi enheter som ska användas.
Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig!

 

Patrick Steger, Senior Wi-Fi design engineering på Axians
mailto:patrick.steger@axians.com

8 tips när du planerar IT-tjänster i molnet

Ta del av Ola Skoogs, affärsutvecklingsansvarig Public Cloud på Axians, do’s & don’ts när du planerar att gå mot en molnbaserad tjänst.

 

Tips 1:

Fundera vad som  passar dig bäst?

  • IaaS är för dig som vill bygga och hantera och kontrollera allt.
  • PaaS är för dig som vill rulla ut kod på en färdig plattform.
  • SaaS är för dig som vill köpa en färdig applikation. Möjligheten att skräddarsy komplexa lösningar ställs mot standardlösningar som hanterar sig själv.

 

Tips 2:

Tro inte att dina medarbetares traditionella verktygslådor som IT-tekniker kommer att räcka till när ni kikar mot molnet. Låt dom utforska och lära sig nya management-verktyg som är byggda för det publika molnet.

 

Tips 3:

En server är en server. Att flytta en modern och virtualiserad server-miljö till Azure och fortsätta hantera den och jobba med den på samma sätt som idag generar inget värde. Tänk smartare än så och utnyttja molnets potential vad gäller automatisering, upp- och nedskalning, PaaS-tjänster, övervakning, analys, etc.

 

Tips 4:

Det stora värdet, både ekonomiskt och funktionellt, får du när du lämnar servrarna bakom dig och bygger lösningar anpassade för en tjänstebaserad plattform.

 

Tips 5:

Fundera kring vilka inlåsningseffekter en viss plattformstjänst innebär. Kan du på egen hand eller kan någon annan leverantör leverera samma tjänst eller binder du fast din lösning vid en viss leverantör?

 

Tips 6:

Att välja de allra senaste och mest unika tjänsterna kan innebära att du hamnar i en sits där varken du eller dina partners vet hur dom fungerar eller bör hanteras.

 

Tips 7:

Molnet är byggt för att till 100% kunna automatiseras. Tänk automatisering hela vägen, hela tiden!

 

Tips 8:

Om du jobbar som IT-tekniker eller IT-chef, se till att lägga tiden ni slipper lägga på att hantera en server-infrastruktur på att jobba smartare, mer proaktivt och på så sätt leverera ett ökat värde till din organisation. Annars sitter du snart där och har inget att göra.

 

Vill du få mer tips och råd gällande moln- och hybrid IT-tjänster och Azure? Kontakta Ola på: ola.skoog@axians.com 

 


 

Här kan du läsa om Axians Cloud och Hybrid-erbjudande 

Myndigheter i molnet?

Regeringen uppdrog under våren 2015 åt Pensionsmyndigheten att utreda förutsättningarna för användning av molntjänster i staten.

Pensionsmyndighetens utredning innehåller en del intressant information och det är väl värt att läsa de två bilagor som behandlar en juridisk analys samt en internationell utblick.

Den bestående känslan är att utredningen skapar (och ställer) fler frågor än den besvarar. Särskilt om man beaktar resultatet tillsammans med den rapport Riksrevisionen lämnat angående informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen 2014.

Med anledning av det faktum att i stort sett alla myndigheter arbetar under ett flertal direktiv, lagar och förordningar som gör dem unika så kan inte frågan om molntjänster i staten ges ett generellt svar. Pensionsmyndighetens slutsats är mycket riktigt att varje myndighet måste göra noggranna utredningar i egen regi innan en upphandling av molntjänster genomförs.

Även om min personliga känsla är att utredningen ger få svar så finns det ändå guldkorn som väcker förhoppningar om  en fortsatt positiv utveckling av myndigheternas digitalisering. En sådan är det avsnitt i utredningen där möjligheten till ett ”e-medborgarskap” ventileras och referenser ges till hur Estland har hanterat frågan. I dagsläget finns ju möjligheten att skaffa sig e-legitimation/BankID och använda ett flertal tjänster hos statliga myndigheter med stöd av den säkra inloggningen.

70% av alla deklarationer gjordes elektroniskt 2015 och nästan 50% deklarerade på ett sådant sätt att det borde utgöra en potential för fler myndighetstjänster via samma typ av säkerhetslösning!

Mobilt BankID har potential att bli en möjliggörare för säkra moln-tjänster på samma sätt som vi använder pass och körkort för identifiering idag, en google-sökning på ”kommun bankid” visar att bankid redan idag mer eller mindre uppnått statusen som ”de-facto” standard för identifiering när det gäller kommuner, landsting och myndigheter. Fortfarande så står kommunernas och landstingens tjänster för en försvinnande liten del av BankID-transaktionerna så där finns fortfarande en stor potential.

Enligt utredningen uppgår statens kostnader för IT till ungefär 30 miljarder per år, 14% avser outsourcing. Den förväntade besparingen vid användning av molntjänster är troligen runt 10%,  utredarna anger att en realistisk potential är 1-2 miljarder. Med tanke på att utredningen pekar på en hel del tveksamheter angående IT-säkerhet i samband med molntjänster så är det knappast troligt att några myndigheter kommer att satsa stort på molntjänster de närmaste åren.

Riksrevisionen konstaterade 2014 att 65% av myndigheterna saknade kontinuitetsplanering avseende IT-system vilket indikerar att ett ganska stort arbete krävs innan molntjänster kan bli aktuella överhuvudtaget på dessa myndigheter.

Med tanke på de juridiska aspekter som tas upp i Pensionsmyndighetens utredning och den tid det tar att förändra/förtydliga de regelverk som styr statliga verksamheter så är det ganska troligt att utredarnas resonemang om ett ”gov.net” där molntjänster erbjuds statliga myndigheter via en central, myndighetsstyrd leverans är det mest realistiska alternativet.

Sammanfattningsvis så tror jag att staten kommer att hantera driften av ’molntjänsterna’ i egen regi men för att dra nytta av företagsvärldens digitalisering så kommer myndigheterna att köpa in expertkompetens för att nyttja innovationerna via ’on-premise’ leveranser. Ett ”e-medborgarskap” har potential att ge digitaliseringen en skjuts framåt!Länk till Pensionsmyndighetens rapport samt bilagorna:
 https://secure.pensionsmyndigheten.se/24304.html

Länk till Riksrevisionens rapport: http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2014/Informationssakerheten-i-den-civila-statsforvaltningen/

 

/Ted Norlander, IT-managementkonsult

Krönika: Tankar kring upphandling av IT

Håkan Lundgren | Teknisk Presale

Axians Håkan Lundgren arbetar som Teknisk Presale och hjälper dagligen företag att hitta den mest effektiva IT-lösningen för dem. I en krönika beskriver Håkan sina tankar kring upphandling av IT samt ger tre tips till alla er som står  inför att köpa en ny IT-lösning.

”Jag sitter ibland och drömmer mig bort genom olika biltillverkares sidor ”Bygg din egen bil”. Tänk vad härligt med en ny bil med massa roliga funktioner!

– Det där skulle jag vilja ha. Och så kanske det där! Helt plötsligt tittar jag på vad bilen med den utrustning jag valt skulle kosta och då inser jag att det inte är i närheten av vad jag tänkt mig. För så är det; tillvalen och ”extra allt” kostar.

När jag sitter och läser förfrågningar från presumtiva kunder så reagerar jag på ungefär samma sätt. Va? Företaget är inte så stort, men ändå skall de ha allt det där i sin miljö. Vet de vad de frågar efter? Vet de vad  det kommer att kosta om de verkligen skall ha allt det där och på ett fungerande och användbart sätt? Antagligen vet de inte det. Antagligen vet det inte heller att majoriteten av alla svar de får från möjliga leverantörer lyckas trolla bort många önskemål genom fina friskrivningar.

Köper du en bil med massa tillägg och sedan upptäcker att du inte fått det du betalt för så kommer du bli arg. Åka tillbaka till försäljaren och begära antingen en ny bil eller pengarna tillbaka.

”Skall du leva med en ny leverantör i minst tre år så är det otroligt viktigt att ni kan trivas tillsammans. Se en ömsesidighet i leveransen där båda parter skall bli nöjda.”
Om du upphandlar IT och inte får det du har frågat efter så kan du dra in jurister. Du kan börja lusläsa avtal och offerter. Men någonstans så har alltid leverantörerna mer koll på formuleringar än du. Formuleringarna är redan dubbelkollade och prövade av jurister och konstaterade som hållbara.

Så bli inte förvånad om du frågar efter en extrautrustad Audi men får en strippad Dacia när allt är klart. För det är faktiskt så enkelt att man får vad man betalar för och det billigaste alternativet är sällan det du frågar efter eller vill ha. Och risken är stor att när du väl fått vad du förväntade sig så är den ”billiga” leverantören minst lika dyr som flera andra ”dyrare” alternativ.

Mina tre tips:

1. Tänk efter och ställ kontrollfrågor. Upphandla gärna i dialogform. Och gå på magkänsla.

2. Skall du leva med en ny leverantör i minst tre år så är det otroligt viktigt att ni kan trivas tillsammans. Se en ömsesidighet i leveransen där båda parter skall bli nöjda. Tror du på att ditt ”billiga” alternativ kommer att leverera det?

3. Se till att ha allt som blivit överenskommet nedskrivet. Be om förtydliganden i text och var inte rädd att framstå som dum. Frågvishet tyder på nyfikenhet och intresse, inte okunskap.

Det är helt faktiskt så enkelt – precis som med bilar eller erbjudanden du får i din mailbox – att verkar det för bra för att vara sant så är det antagligen precis vad det är.”

/Håkan Lundgren, Technical Presale, Axians AB